Notulen Algemene ledenvergadering woensdag 6 november 2019 van SPD in Het Boetje, Zuiderdracht 14 te Oosterblokker.

Aanwezig: Marcel ten Have, Maartje van Diepen,Yvonne Jonker, Ruud Jonker, Ronald ten Bookum, Shania ten Bookum, Melanie Baas, Peter Waterman (penningmeester), Harm Schraa (voorzitter), Fieke Waterman, Jan Broersen, Joop van Diepen, Dicky Pellegrom (secretariaat), Wim Westhoff, Herman Olthuis.

Afwezig met bericht: Ellen Pronk-Olthuis, Roy Ho ten Soeng

Afwezig zonder bericht: Nicole Wagenaar

  1. 01.Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Is blij dat er zo’n grote opkomst is. Harm zal de vergadering zelf nog leiden als voorzitter. Na punt 5 wil hij het stokje officieel overdragen.

  1. 02.Notulen ALV 26-02-2019

Daar er geen op- of aanmerkingen zijn m.b.t. de notulen, worden deze aangenomen.

  1. 03.Ingekomen stukken.

Er is een brief binnen gekomen met officiële opzegging als voorzitter van Harm.

Een ingekomen brief met de aankondiging van Peter Waterman dat hij volgend jaar wil stoppen met het penningmeesterschap.

  1. 04.Benoeming nieuwe voorzitter.

Harm licht kort toe waarom hij het voorzitterschap wil neerleggen. Het bestuur deelt alle leden mee dat zij Wim Westhoff bereid hebben gevonden om deze functie in te willen vullen voor onze partij. Harm geeft daarna het woord aan Wim. Wim stelt zich even voor aan alle leden en vertelt het een en ander over zijn werkzaamheden ook o.a. bij de Gemeente. Hij deelt met de leden, hoe hij zijn taak als voorzitter in wil vullen. Hij vind het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn binnen het bestuur over wie waar voor verantwoordelijk is. Duidelijke taken en afspraken maken met elkaar.

Er wordt een stemming gehouden en Wim wordt met algemene stemmen verkozen tot onze nieuwe voorzitter. Er volgen nog felicitaties.

Harm geeft zijn voorzitterschap door en Wim zet de vergadering voort.

  1. 05.Verkiezing nieuwe penningmeester.

Peter geeft aan te willen stoppen omstreeks maart volgend jaar. Hij wil wel de website blijven doen en blijft lid van de partij.

Hij vind het penningmeesterschap niet al te veel werk, maar wil desondanks toch stoppen.

We hebben nog geen nieuwe kandidaat gevonden en iedereen wordt gevraagd om te kijken in zijn/haar omgeving of er iemand bereid wordt gevonden om deze functie op te willen vullen. Er wordt nog wel gevraagd wat te doen als we niet tijdig een nieuwe penningmeester kunnen vinden.

Wim weet dat er een mogelijkheid beschreven is in de statuten dat de secretaris in dat geval de taak van penningmeester uit mag voeren.

  1. 06.Terugblik van de fractie.

Marcel spreekt namens de fractie over het reilen en zeilen van onze partij de afgelopen tijd. Hij bedankt voor alle steun vanuit de partij en met name ook Ronald, die Maartje tijdens haar zwangerschapsverlof heeft vervangen. Hij heeft daar veel steun van ondervonden. De laatste tijd krijgt hij steeds meer het idee dat we lastig gevonden worden als oppositiepartij. Dit uit zich zeer verschillend tijdens de raadsvergaderingen. Hij lucht zijn hart hierover en de anderen kunnen dit goed begrijpen. Hij krijgt ook het idee dat er soms expliciet tegen onze moties gestemd wordt. Maartje kan dit beamen, maar kan dit ook wel positief zien. Als we lastig zijn als oppositie, betekend dat ook, dat we als partij wel degelijk van belang zijn en dat we ons goed profileren. Fijn is wel dat er vaker samenwerking ontstaat met een enkele andere partij op dit moment. Maartje onderschrijft wat Marcel zegt, maar vind tegelijkertijd dat we stevig in onze schoenen staan met onze partij en wat we willen uitdragen. Goed om door te gaan met de samenwerking waar mogelijk. Belangrijk is om elkaar ook dingen te gunnen.

We laten ons zeker niet klein krijgen zegt Marcel, we gaan door met deze koers. We zijn goed bezig.

  1. 07.

Joop van Diepen heeft nog een vraag over een bepaalde verkeerssituatie.

Hoe dit geregeld is of gaat worden. Laat Stedebroec dit probleem oplossen door gemeente Drechterland?. Joop wordt even bijgepraat hoe de situatie er nu voor staat.

Harm vraagt of er inzage is hoe de taken van de groenvoorziening verdeeld zijn. Dat is niet mogelijk. Dit is allemaal gebundeld in 1 post vanuit de gemeente.

Ronald vraagt of we kunnen beslissen waar en wanneer de Nieuwjaarsborrel gaat plaatsvinden. Er wordt gepland voor vrijdag 10 januari.

Het is een voorstel om dan te starten om ongeveer 18.30 uur. Zo lukt het dat iedereen er bij kan zijn vanwege werk etc. De plaats wordt het Boetje op de Zuiderdracht 14 in Oosterblokker.

Wie gaat de catering verzorgen? Maartje en Dicky nemen dit op zich.

Yvonne stelt voor of het een idee is om dit uit te besteden. Dit is zeker een optie en wordt meegenomen.

Er komt nog een vraag over de SPD en de media. Hoe staat het daarmee. Er zijn al genoeg ideeën. Deze zijn klaar om uitgevoerd te gaan worden. Dit heeft betrekking op Facebook, Twitter en Instagram. Tegenwoordig blijken de meeste jongeren op Instagram te zitten. Is belangrijk wat geplaatst kan worden en hoe. Hierin is ook belangrijk dat we weten wie welke verantwoording heeft en dat er een duidelijke taakverdeling komt. Dit gaan we de komende tijd uitwerken.

Ook willen we meer stukjes gaan schrijven in de bladen. Marcel schrijft nu al vaker stukjes, die ook op de website komen. We gaan deze ideeën verder uitwerken. Andere partijen doen dit ook en wij gaan hier ook veel meer gebruik van maken.

Marcel stelt ook nog dat het belangrijk is ons op de toekomst te gaan richten. Er zullen veel zaken gaan verschuiven en veranderen. Ook nadenken of er mogelijkheden zijn om samen te werken. Goed de voor- en nadelen afwegen. Het is belangrijk dat we ons daar nu al mee bezig gaan houden en er over na gaan denken hoe we dat in willen gaan vullen.

leden werven, hoe gaan we daar mee om. Zijn meerdere ideeën over, bv adverteren, in eigen omgeving lobbyen. Hier gaan we als bestuur ook mee aan de slag.  

  1. 08.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de voorzitter de vergadering.

 


Notulen Algemene ledenvergadering dinsdag 26 maart 2019 van SPD op de Buurt 11 te Venhuizen.

Aanwezig: Yvonne Jonker, Ruud Jonker, Peter Waterman (penningmeester, Harm Schraa (voorzitter), Herman Olthuis, Fieke Waterman, Jan Broersen, Joop van Diepen, Dicky Pellegrom (secretariaat)

Afwezig met bericht: Maartje van Diepen, Marcel ten Have, Ronald ten Bookum, Shania ten Bookum

Afwezig zonder bericht: Melanie Baas, P. Barg, J.J. Barg-Heeswijk, Ellen Pronk Olthuis, Trudy van Diepen, Nicole Wagenaar, Roy Ho Ten Soeng, Jan Hooijberg.

01. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aantal aanwezig en afwezig is voldoende om vergadering door te laten gaan. Het zal een enerverende vergadering worden, want er zijn de nodige punten te bespreken.

02. Notulen ALV 10-04-2018

Jan Broersen vraagt wanneer de BBQ is. Deze is al geweest afgelopen jaar bij Herman Olthuis en Ellen Pronk Olthuis. Verder zijn er geen opmerkingen, dus de notulen worden aangenomen.

03. Ingekomen stukken.

Er zijn geen ingekomen stukken.

04. Jaarverslag van secretaris.

Dit wordt rondgedeeld en besproken.

Jan Broersen vraagt hoe SPD tegenover de camping Wijdenes staat.

Er zijn de nodige kritische vragen gesteld aan de raad. Geprobeerd is het dorps supertje draaiende te houden, dit was niet haalbaar, die draaide hoofdzakelijk op de toenmalige campingbewoners.

Bouw in de Heijmanstraat: Dit plan is in behandeling en wordt aangepast, hier komen we later op terug.

Amendement ingediend door SPD voor verbod op wensballonnen. Ook op het oplaten van alle andere ballonnen komt een verbod. Het is de bedoeling dat geen enkele ballon meer de lucht in mag. Harm Schraa vermeldde nog even apart dat wij dit amendement hebben ingediend.

05. Verslag Penningmeester.

De voornaamste inkomsten komen van het Lidmaatschap v.d. leden en de bijdragen van fractie en fractievertegenwoordigers. Verder zijn de grootste onkosten de advertenties geweest. De meeste waren voor de verkiezingen. Er zijn nog enkele andere advertenties zoals Kerst-Nieuwjaarswens in de Streker.

Er is voor de verkiezing eenmalig een donatie gedaan van € 500,-- alleen voor driehoeksverkiezingsborden.                                                            De verkiezing 2018 heeft nu het meest gekost. Voor een volgende verkiezing hebben we zeker niet genoeg geld in kas. Dank gaat uit naar de penningmeester.

06. Verslag kascontrole commissie.

Joop van Diepen heeft controle gedaan met Melanie Blaas. Alles is doorgenomen. Over het algemeen is het niet veel, maar afgelopen jaar is er het nodige geld uitgegaan i.v.m. de verkiezingen. Bijdrage van de fractieleden is ter discussie gesteld. Er werd voorheen meer bijgedragen, terwijl er minder inkomsten verworven werden. Dit punt komt later in punt 9 aan de orde.

De commissie heeft geen opmerkingen over de financiële stukken en verzoekt de ALV decharge te verlenen aan de penningmeester. De ALV neemt dit voorstel van harte over.

07. Verkiezing nieuwe kascommissie.

Melanie Blaas wordt 1e kascontrolelid en Dicky Pellegrom wordt 2e ,

reserve lid wordt Jan Broersen.

08. Voorstel contributieverhoging.

Gezien de kosten die er uiteindelijk gaan komen en het feit dat er te weinig binnenkomt, is dit een voorstel van het bestuur. Met algemene stemmen wordt dit aangenomen. Leden gaan dan € 20,00 betalen en voor huisgenoten die lid zijn wordt de contributie € 5,00. Dicky gaat alle leden op de hoogte brengen. Fam. Barg krijgt dit via de post. (Peter Waterman regelt dit).

 

09. Ronald ten Bookum gaat aftreden, omdat hij als tijdelijk raadslid niet in het bestuur mag zitten, hij vervangt Maartje Tros van Diepen gedurende haar zwangerschapsverlof.

Harm geeft aan hier geen moeite mee te hebben, aangezien we het niet voor het uitzoeken hebben met ons aantal leden. Maar Ronald ten Bookum vindt tevens dat hij niet goed geïnformeerd is over een beslissing die genomen is tijdens de laatste bestuursvergadering. Dicky Pellegrom vermeld wel dat de notulen digitaal aan Ronald zijn opgestuurd, waarin dit vermeld stond.

Het betreft het voorstel van het bestuur om de bijdrage van de raadsleden te verhogen per maand. Hierover waren de meningen verdeeld.

Na een discussie wordt gesteld dat het uiteraard een voorstel is van het bestuur.

De vraag werd gesteld of het nodig is voor de kas. Dit is zeker nodig als we de huidige inkomsten kijken. De enige inkomsten zijn de contributie van de leden en huisgenoten van leden welke beiden ook om dezelfde reden verhoogd zijn. Dus de bijdrage van de raadsleden is echt nodig.

De buffer is momenteel te klein om de volgende verkiezingen knap te kunnen financieren. We hebben afgelopen jaar een donatie gekregen en dat was meer dan welkom. Maar we moeten er niet op rekenen dat er nog zomaar zo’n donatie wordt gedaan. We willen een redelijke buffer opbouwen voor de volgende verkiezing. Dus er komt een dringend verzoek vanuit het bestuur naar de raadsleden om dit voorstel te steunen en de afdracht per maand te verhogen met € 15,00.

Momenteel zit Harm Schraa ook qua gezondheid niet goed in zijn vel. Op dit moment is de vraag of hij de voorzittersfunctie nog aankan. Hij adviseert dringend om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Hij blijft lid van de partij want we hebben heel veel opgebouwd en dat wil hij niet laten schieten. Hij is een voorvechter bij de SPD om voor onze ouderen wat te doen en ziet jammer genoeg te weinig hiervan terug in het programma. We zijn een kleine partij en moeten zinvolle input brengen en we kunnen de andere zaken, waar we niet zoveel mee kunnen beter doorspelen aan de desbetreffende instanties als bv thuiszorg.

Peter Waterman, geeft aan dat hij nog een jaar aanblijft als penningmeester, maar daarna wil hij stoppen. Hij blijft voorlopig wel de website doen en blijft lid van de partij. Dus we hopen dat we een nieuwe penningmeester kunnen vinden. Voor het beheer van de website heeft Peter Waterman al een reserve gevonden. Dat is goed nieuws.

10. Het is een kleine groep die bij elkaar komt voor de ALV. We hebben 23 leden momenteel. Hoe komen we aan nieuwe leden. Er is niet veel interesse in de politiek. Toch onze partij onder de aandacht blijven brengen en hopen op aanwinst.

11.Vragen aan en informatie van de fractie.

Nvt

12.Rondvraag: Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13. Niets meer aan de orde zijnde, besluit de voorzitter de vergadering te sluiten.

 

 

 

 

 


Notulen van de Algemene vergadering gehouden op 10 april 2018 in De Dregt in Schellinkhout.

Aanwezig: Maartje Tros – van Diepen, Herman Olthuis, Ruud Jonker, Yvon Jonker, Harm Schraa, Fieke Waterman, Peter Waterman, Melanie Blaas, Ronald ten Bookum, Joop van Diepen, Dicky Pellegrom.

Afwezig met bericht: Jan Broersen en Marcel ten Have.

 

1.Opening.

   Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 

2.Notulen vergaderingen 22 maart 2017 en 5 januari 2018.

   Beide notulen worden zonder op- of aanmerkingen voor kennisgeving vastgesteld onder dankzegging van de maker.

 

3.Ingekomen stukken.

   Er zijn geen stukken voor de Algemene Leden Vergadering,

   Stukken voor de fractie komen aan de orde binnen het fractieberaad.

 

4.Evaluatie verkiezingen.

   De verkiezingen zijn voor ons goed verlopen, wij hebben weer meer stemmen binnengehaald dan in

   2014, het aantal deelnemers op de lijst kan van invloed zijn op het aantal stemmers, over 4 jaar hier

   aandacht aan schenken. Sommige straten hebben geen folders ontvangen. Naamsbekendheid de

   komende jaren bevorderen. Ondanks allerlei zaken is er toch een prestatie neergezet en daar

   mogen wij met z’n allen best trots op zijn. Op naar 2022.

 

5.Informatie van de fractie.

   CDA heeft als winnaar de besprekingen geopend voor de vorming van het college. Eerste

   gesprekken hebben plaats gevonden en tweede gesprek staat al vast. Het zijn goede gesprekken

   geweest en hebben het gevoel dat er geluisterd is. Er is een optie van CDA, VVD, GBD, en een

   optie CDA, VVD en PDL. De SPD komt niet in aanmerking voor een wethouder. De ontwikkelingen

   verder afwachten.

 

6. Verslag secretaris.

   Het verslag wordt voorgelezen en bij de stukken gevoegd, het verslag wordt onder dankzegging

   goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris .

   Enkele punten uit het verslag, overlijden oud voorzitter, afwijzing door provincie Harderwijker

   Variant, bezoek aan symposium HHNK in Heerhugowaard.

 

7.Verslag penningmeester .

   Penningmeester geeft een uitzetting over zijn verslag, er komen geen opmerkingen uit de  

   vergadering. Het aantal betalende leden is 19. Met enkele nog op de rol.

   fractie zal weer moeten bijdragen aan de campagne voor 2022 zodat dan ook een goede

   campagne gevoerd kan worden. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden.

   Het stuk zal bij het verslag worden gevoegd.

 

8.Verslag kascontrolecommissie.

   De heer van Diepen spreekt namens de commissie het oordeel uit, de stukken zijn in orde

   bevonden, was een prettige controle. Hij vraagt de Algemene Vergadering tot stemming voor

   het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het beleid over 2017.

   Vergadering gaat hier van harte mee akkoord.    

 

9.Verkiezing kascommissie.

   Tweede keer: Joop van Diepen

   Eerste keer: Harm Schraa

   Reserve lid: Melanie Blaas.

 

10.Bestuursverkiezing.

     Aftredend en niet herkiesbaar: Maartje Tros van Diepen, voorzitter

     Ad interim en niet herkiesbaar: Ruud Jonker, secretaris.

     Kandidaten voor secretaris: Dicky Pellegrom

                        voor voorzitter: Harm Schraa

                              als bestuurslid : Ronald ten Bookum

     vergadering is content met de invulling van het bestuur.

 

11.Rondvraag.

    Herman bedankt Maartje voor het voorzitterschap, de afgelopen maanden zijn goed verlopen

     en kunnen we blij zijn dat we als team hebben opgetreden.

     Ruud sluit zich daarbij aan en ook Yvon kan zich daar in vinden. Fieke en Peter hebben niets voor

     de rondvraag. Ronald vindt een borreltje wel weer eens op zijn plaats en Herman nodigt ons uit    

     voor een gezellige BBQ bij hem thuis. Hij zal overleggen met de vrouw en de data doorgeven,

     deze zijn intussen ontvangen. Het zal gebeuren in juni.

     Ronald vraagt om een petje en jasje van de partij, hij loopt de 40 mm. Misschien moeten we        

     volgend jaar meedoen aan NL- doet, gratis wat reclame.

     Joop vraagt naar het resultaat van de puzzel in onze folder.

     Er zijn 3 winnaars getrokken en er is een prijs thuisbezorgd, de mensen waren er blij mee.

     Dicky geeft complimenten i.v.m. de verkiezingen, hebben heel inspirerend gewerkt, vindt verder

     dat we een mooi team hebben, Melanie sluit zich hier gaarne bij aan.

     Maartje vindt dat zonder wrijving geen glans is, een pluim voor iedereen, wij zijn niet overspannen

     geraakt, hebben wat gedaan aan de sociale media. Zij blijft bij ons en gaat niet naar de provincie.

     Heeft er veel zin in en is trots op de ploeg.                                                                                        

  

 

 

Harm neemt als laatste het woord, als de nieuwe voorzitter dankt ook hij Maartje voor de

bewezen diensten aan de partij. Hij spreekt zijn waardering uit hoe makkelijk ze met de laptop

om kan gaan. Zegt haar een mooie bos bloemen toe als dank voor het vele werk.

Verder hoopt hij op een hele goede samenwerking binnen het nieuwe bestuur dat met inzet van

allen over 4 jaar een derde zetel erbij wil hebben.

Nogmaals allen dank voor de inzet en op naar 2022. We zien dan wel hoe de vlag er bij staat.