Kop SPD O en l

Verkiezingsprogramma SENIOREN PARTIJ DRECHTERLAND (SPD)

Zittingsperiode 2018-2022

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Lokaal, eerlijk, onafhankelijk en samen
zijn woorden die de totstandkoming van ons verkiezingsprogramma kenmerken.

Wij zijn lange tijd bezig geweest om dat wat wij willen aanpakken, dat waar wij ons voor zullen inzetten, op papier te zetten. Wij hebben dit lange tijd bijgeschaafd, aangevuld en afgerond zodat wij voldoende tijd hadden het geheel completer te maken en door allen gedragen. U kunt er dus ook vanuit gaan dat bijgaand verkiezingsprogramma door ons allen oprecht wordt gesteund en wij ons hier daadwerkelijk voor zullen inzetten.
Het is een uitdaging gebleken om van de vele standpunten samenvattende zinnen te maken, die zowel 'pakkend', als 'veelzeggend'  als 'alomvattend' zijn. Mocht u verduidelijking willen van de hoofdpunten, raden wij u aan ons verkiezingsprogramma te lezen en/of uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen.


Klik hier voor ons verkiezingsprogramma in pdf

De hoofdpunten zijn:

1) Bevriezing van gemeentelijke lasten voor burgers.
2) De eenzaamheid onder ouderen tegengaan.
3) Geen bestuurlijke fusie met naburige gemeenten.
4) De verkeersveiligheid waarborgen.
5) Misbruik van drank- en drugs en/of eenzaamheid bij onze jongeren gericht terugdringen.
6) Bevorderen recreatie en toerisme in de regio.
7) De toegankelijkheid en kwaliteit van de paden in en tussen de kernen vergroten.
8) Voldoende koop- en huurwoningen in meerdere prijsklassen.
9) De inwoners moeten zich veilig voelen in hun straat, dorp en regio.
10) De toegankelijkheid naar (lokaal) werk vergroten.
11) Ermee rekening houden dat digitaliseren niet voor iedereen een optie is.
12) Voldoende toegankelijkheid voor ondersteuning/hulp vanuit de WMO .
13) Een groene, gezonde duurzame gemeente.


  

 1)                    Bevriezing van gemeentelijke lasten voor de burgers.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt dat inwoners veel betalen aan vaste lasten aan de gemeente.

Afgelopen jaren hebben veel bezuinigen plaatsgevonden door de crisis en hebben vele bewoners en de gemeente de broekriem aan moeten halen om ervoor te zorgen dat wij toch hier kunnen blijven profiteren van de nodige voorzieningen. De gemeentelijke belastingen en leges zijn jaarlijks verhoogd met tenminste de prijscompensatie. Bij de WOZ-waarde is ook de waarde van de woningen meegenomen, hierdoor betalen de eigenaars van koopwoningen al jaren elk jaar meer aan de Gemeente.

Onze partij vindt het eerlijk naar de bewoners toe om even een pas op de plaats te maken na de vele kosten die, ook tijdens de crisistijd, de inwoners hebben gemaakt en dat de komende vier jaar de WOZ en leges bevroren moeten worden. Hierdoor zullen de inkomsten voor de gemeente tijdelijk minder zijn dan anders, de druk op de gemeentekas echter is marginaal en wij vinden het belangrijk om wat voor de inwoners terug te doen.

2)                    De eenzaamheid onder ouderen tegengaan.


De Seniorenpartij Drechterland

Ziet graag dat alle leeftijden binnen onze gemeente zich, in een voor ieder persoonlijk wenselijke mate, een onderdeel voelen van de gemeenschap. Op jonge leeftijd zijn er nog vaker voorzieningen, contacten en instanties en op oudere leeftijd kan dit in sommige gevallen sterk zijn afgenomen. Hoewel er vele ouderen zijn die lichamelijk actief (kunnen) zijn en/of veel sociale contacten hebben, zijn er ook ouderen voor wie dit niet geldt. Gezien de veranderende wetgeving wordt er nu ook langer gewacht voordat ouderen naar een verzorgingshuis kunnen gaan. Zij moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dit kan voor de kwetsbare ouderen nog meer leiden tot vereenzaming.
Binnen onze gemeente zijn diverse vrijwilligersorganisaties actief met het inzetten voor de eenzame mensen en/of ouderen. Wij zijn hier trots op en dankbaar voor. Hierbij kan de ene persoon behoefte zijn aan een praktisch ritje naar de dokter, een ander wil graag een wandelmaatje en weer iemand anders wil graag even een luisterend oor. Iedereen is verschillend en heeft ook andere zaken nodig.

Wij zijn voorstander van het faciliteren van initiatieven om ouderen mobiel te houden en zoveel mogelijk te blijven betrekken bij lokale activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat in een vroeg stadium gesignaleerd wordt als er hulp en ondersteuning nodig is en dat bekend is voor betrokkenen wat er lokaal mogelijk is qua organisaties en voorzieningen en hoe dit aangepakt moet worden.

Wij willen dat er een centraal informatiepunt komt, waarin alle mogelijkheden, organisaties en activiteiten voor ouderen gebundeld zijn.  Dit biedt overzicht voor de ouderen zelf, de mantelzorgers en overige professionals, zodat duidelijk is waar men wat kan ondernemen.

Verder willen wij onze vrijwilligers voldoende waarderen, zij doen fantastisch en onmisbaar werk.

3)                    Geen bestuurlijke fusie met naburige gemeenten.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt de huidige samenwerking en verhoudingen tussen het college, de raad onderling en fracties binnen de gemeente prettig. Hoewel uiteraard niet iedereen het altijd met elkaar eens is, is er waardering en constructieve communicatie. Vergeleken met andere gemeenten om ons heen kunnen wij spreken van een nauwe samenwerking met respect en ook goed persoonlijk contact. Niet alleen om deze reden zouden wij de huidige situatie m.b.t. de gemeentegrenzen graag zo willen houden.

Wij zien de voordelen van de huidige ambtelijke samenwerking tussen de S.E.D.-gemeenten, zo is er sprake van snelle uitwisseling van informatie en capaciteiten en continue personeelsbezetting. Echter is te zien dat bij een opstart van een nieuwe samenwerking zoals deze, er ook sprake is van tegenstrijdige belangen, dit gaat ten koste van de overzichtelijkheid.

Wij zullen dan ook kritisch toekijken hoe de extra financiële ondersteuning benut wordt. Wij vinden dat onze gemeente in de politiek qua samenwerking en ideeën goed is en willen derhalve deze cultuur graag behouden.

Ook wijkt onze cultuur af in vergelijking met andere gemeenten op het gebied van bewoners en thema’s. Wij hebben een sterk agrarische gemeente met acht kleine dorpskernen. Zoals wij in onze optiek niet kunnen invoelen wat er in een bepaalde nieuwbouw in Enkhuizen leeft, zijn wij van mening dat vice versa de stedelijke gemeenten mogelijk zich niet voldoende kunnen inleven wat er in onze dorpskernen speelt.

Onze partij wil de lokale politiek houden waarvoor het bedoeld is: dichtbij de burgers en voldoende om de signalen oppikken wat er leeft.

 

4)                    De verkeersveiligheid waarborgen.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt de veiligheid rondom de infrastructuur niet minder belangrijk als het economische belang. Op dit moment vindt de aanleg plaats van de N23 en dit heeft heel grote gevolgen voor het verkeer in de regio.

Wij vinden dat, te allen tijde, de veiligheid in kaart moet worden gebracht en dat hier niet op bezuinigd mag worden.

Om onze dorpen aantrekkelijker te maken en zodoende voldoende bewoners aan te trekken is het van belang dat de bereikbaarheid, ook per fiets, voor de afgelegen stukken, of stukken waar wegen aangelegd worden, voldoende moet zijn. Door middel van noodfietspaden, voldoende ruimte en/of verlichting blijven zo de wegen voor ieder toegankelijk en wordt er zoveel mogelijk gedaan om ongelukken te voorkomen.

Het tegengaan van ongewenst sluipverkeer/vrachtverkeer in de dorpen, terwijl de situatie zich er niet voor leent, is iets waar wij ons hard voor maken.

Graag denken wij mee hoe de huidige situatie verbeterd kan worden met het vele vracht- en landbouwverkeer van noord naar zuid in onze gemeente. Eventuele initiatieven zoals de ‘Harderwijkvariant’, waarbij het landbouwverkeer op gezette tijden over de N23 mag, of het onderzoeken van landbouwpasseerstroken, zijn voorbeelden van initiatieven die we aandragen om mee te denken aan oplossingen voor de verkeersdruk in de gemeente.

Ook vinden we dat de gemeente een proactieve rol moet spelen als het om verbetering/handhaving gaat van wegen die eigendom zijn van het Hoogheemraadschap. Zo kan het zijn dat er in onze gemeente, op een weg van het Hoogheemraadschap, sterk last is van snelheidsovertreders. In zulke gevallen, vinden wij, zal de gemeente actief erop moeten toezien dat in deze onveilige situaties een signaal (van prioriteit) bij het Hoogheemraadschap terecht komt.

Wij staan voor een veilige, aantrekkelijke infrastructuur in de gemeente die de belangen van de kwetsbare fietsers en andere verkeersdeelnemers niet vergeet.


5)                    Misbruik van drank- en drugs en/of eenzaamheid bij onze jongeren gericht terugdringen.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt het van belang dat het aantrekkelijk en veilig is voor jongeren om hier in de regio op te groeien. De tienerleeftijd is een kwetsbare leeftijd.  In aanraking komen met de verkeerde mensen of middelen kan ver strekkende gevolgen hebben. Op deze leeftijd is het normaal dat er sprake is van ontdekken, exploratie en het erbij willen horen in groepen. Om te zorgen dat de groep jongvolwassenen die gelukkig, stabiel, toekomstgericht en zelfredzaam zijn, zo groot mogelijk is, dient de focus te liggen op de periode hieraan voorafgaand.
De regio is gedurende langere tijd bekend met het vele alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en met alle gevolgen die daarbij kunnen horen. De leeftijdsgrens van zestien naar achttien voor het gebruik van alcohol en andere maatregelen hebben er tot dusver niet toe geleid dat deze problematiek is afgenomen. Door de veranderende (digitale) samenleving en andere factoren ligt bij vele jongeren de eenzaamheid op de loer met allerlei bijkomende problemen.
Bij het (vaak) gebruiken van (sterke) alcohol op jonge leeftijd kunnen zich zowel lichamelijke als geestelijke problemen voordoen. Voor deze doelgroep en ook voor de jongvolwassenen heeft gebruik van harddrugs en recreatieve medicatie deze lichamelijke en geestelijke gevolgen, maar ook is er een groot en snel risico voor verslaving met alle gevolgen van dien. Onze partij vindt deze verantwoordelijkheid voor het veilig op laten groeien van de jongeren niet alleen een taak voor de ouders maar ook voor de gemeenschap en gemeente.

Genoeg aandacht voor de tieners en jongvolwassenen is wat ons betreft van groot belang, er moet voldoende aanbod zijn voor verschillende soorten activiteiten en aansluitingsmogelijkheidheden.

Laagdrempelige hulp moet voorhanden zijn als blijkt dat er sprake is van eenzaamheid en/of andere problematiek.

Bij middelengebruik ligt wat ons betreft de focus op het zoveel mogelijk terugdringen van (sterke) drank voor de jonge tieners, aangezien deze doelgroep het meest kwetsbaar is. 

Het aantal gebruikers van harddrugs en recreatieve medicatie is beperkt in de gemeente, maar de gevolgen kunnen extreem zijn. Wij vinden het daarom zaak dat dit zoveel mogelijk teruggedrongen wordt Het is voor zowel tieners als jongvolwassenen van belang dat zij voldoende bewust gemaakt worden van de mogelijke gevolgen hiervan.

Wij vinden dat de tieners zich zo optimaal mogelijk moeten kunnen ontwikkelen, er genoeg diversiteit aan aansluitingsmogelijkheden moet zijn, waarbij wel geëxploreerd kan worden, zonder de risico’s.

In geval van zorgelijke ontwikkelingen moet het bekend zijn waar men op een laagdrempelige manier terecht kan voor hulp, begeleiding of advies.


6)        Bevorderen recreatie en toerisme in de regio
.

De Seniorenpartij Drechterland

is trots op onze veelzijdige gemeente met mooie bezienswaardigheden. Onze gemeente is veelzijdig en bestaat uit mooie kustlijnen, knusse dorpen met mooie woningen, diverse fiets- en wandelroutes, dorpslinten met fraaie uitzichten over de landerijen en lokale recreatiemogelijkheden.  De karakteristieke stolpen en het landelijke aanzicht willen wij behouden. Voor zowel de toeristen als voor onze eigen inwoners is het van belang dat onze gemeente voldoende aanbod blijft houden van zijn aantrekkelijke uitstraling, activiteiten en ontspanningsmogelijkheden.

Het aantrekken van toerisme is voor vele lokale bedrijven een extra stimulans, ook kunnen erdoor een extra stroom aan toeristen nog meer lokale recreatie-activiteiten ontwikkeld worden omdat er dan meer vraag naar is.

Voor onze gemeente vinden wij het daarom passend dat er voldoende gestimuleerd en gefaciliteerd wordt in voorzieningen en initiatieven in de regio, zoals kleine Bed & Breakfasts, ateliers, campings, wandel- en fietsroutes, duurzame en schone projecten en waterrecreatiemogelijkheden met goede bevaarbaarheid. 

De waterroutes zouden compleet te bevaren moeten zijn voor sloepen en polderschuiten.

Een extra aanwinst zien wij in de ontwikkeling van het Padlandbos. Wij zien dit ook als een gebied waar de honden los kunnen lopen.

Daarbij staan wij open voor de initiatieven vanuit de dorpskernen voor realisatie van nieuwe ideeën.

Wij willen lokale initiatieven stimuleren ten behoeve van de eigen inwoners en voor het (aantrekken van) toerisme. Onze mooie en knusse gemeente zal wat ons betreft een ruimer aanbod krijgen aan ontspanning, mooie uitzichten en plezier.

7)        De toegankelijkheid en kwaliteit van de paden in en tussen de kernen vergroten.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt de leefbaarheid in de dorpen een groot goed. Een goede, veilige, uitnodigende buurt geeft de bewoners rust en plezier en nodigt andere mensen uit om er te willen wonen.

Onze verschillende dorpskernen zijn divers qua inwoners en grootte maar hebben allemaal gemeen dat ze hun unieke plekken hebben waar vele bewoners graag komen. Dit kunnen plekken natuur zijn, zoals een park, of een winkelcentrum met lokale recreatie.

Wij vinden dat deze plekken goed bereikbaar moeten zijn en blijven en dat deze goed onderhouden moeten worden zodat iedereen hier optimaal van kan blijven genieten.

Wij vinden dat het voor bewoners duidelijk moet zijn met wie ze contact op moeten nemen als zij onveilige situaties tegenkomen in de wijk, dit mag in voorkomende gevallen ook verwacht worden. Vanuit de verschillende dorpen horen wij af en toe signalen over leefbaarheid en toegankelijkheid.

Hierbij kunt u denken aan onvoldoende prullenbakken op een locatie, stoepen die moeilijk begaanbaar zijn door losliggende tegels of overgroeiende struiken, een brug die onveilig is of bijvoorbeeld een tekort aan bankjes in een parkje. Voor niet alle bewoners zal dit opvallen, maar voor sommige bewoners die bijvoorbeeld lichamelijk kwetsbaarder zijn, zijn voldoende bankjes en/of veilige looppaden een voorwaarde om er lekker uit te kunnen gaan.

Samengevat kunnen wij stellen dat onze partij staat voor het optimaliseren en toegankelijk maken van onze unieke dorpskernen met alle voorzieningen voor iedereen.8)        Voldoende koop- en huurwoningen in meerdere prijsklassen.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt onze gemeente uniek met zoveel dorpskernen met hun eigen karakter, deze dorpen zijn divers in het aantal en het type woningen dat er zijn. In vele dorpen, zowel landelijk als in onze gemeente, is er sprake van vergrijzing. Het aantal jonge gezinnen en het aantal kinderen is minder maar ook de terugloop van het aantal jongeren dat in een dorp blijft wonen baart zorgen.

Nu de senioren ook langer zelfstandig moeten blijven wonen zie je dat dus op het gebied van verschillende leeftijden er behoefte is aan woningen in diverse prijsklassen. In de dorpen worden al actief opties bedacht, zoals het makkelijker opdelen van grotere woningen, omdat de gezinnen nu kleiner zijn als vroeger.

Wij vinden dat de gemeente goed en snel de medewerking moet verlenen bij initiatieven die ervoor zorgen dat het dorp toegankelijk wordt en blijft voor mensen met allerlei inkomens, ook in de kleine kernen.

Hierbij willen wij niet alleen de focus leggen op koopwoningen voor starters maar ook voldoende betaalbare huurwoningen

Zo wordt het voor iemand makkelijker om even een aantal jaren -  mogelijk door bepaalde omstandigheden -  in het dorp te wonen.

Ook voor de senioren die kleiner willen gaan wonen als voor de jongeren en/of jonge gezinnen die graag een huurwoning willen betrekken.

 Wij willen serieuze afwegingen maken in het splitsen van stolpen voor meerdere huishoudens, om zo deze karakteristieke objecten goed te kunnen behouden en te benutten.

 Onze partij wil erop toezien dat onze dorpen aantrekkelijk en toegankelijk worden en blijven voor alle leeftijdsgroepen en inkomensgroepen om te zorgen dat er voldoende leefbaarheid is en blijft.

 

9)        De inwoners moeten zich veilig voelen in hun straat, dorp en regio.


De Seniorenpartij Drechterland

Vindt de leefbaarheid in de gemeente een groot goed met alle aspecten die daarbij horen. Hoe prettig een buurt er eventueel uit kan zien, of hoeveel voorzieningen we ook in de buurt kunnen hebben, als we ons niet veilig voelen is dat allemaal weinig meer waard. Veiligheid is een basisbehoefte en hangt met vele zaken samen; als er sprake is van inbraak in de buurt krijgen we persoonlijk - en in de buurt - te maken met een onveilig gevoel; als er verderop in het dorp in een leegstaand pand sprake is van criminele activiteiten kan het dorp zich daar onveilig bij voelen. Als er in de buurt of bij een horecagelegenheid veel sprake is van geweld of vernieling kan dit onveilige gevoel overwaaien naar meerdere dorpen, zodat veel mensen deze plaatsen zullen willen mijden.

Wij zijn blij dat er op dit moment twee Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) actief zijn om onze veiligheid te kunnen vergroten en zien graag erop toe dat zij daar werkzaam zullen zijn waar de behoefte en nood het grootst is en dit zo nodig uitbreiden.

Daarbij willen wij realiseren dat de inwoners van Drechterland één duidelijk aanspreekpunt krijgen binnen de gemeente voor zorgelijke zaken, daar waar de drempel om de politie te bellen te hoog is.

Wij krijgen graag één keer per kwartaal inzage in rapportage van de lokale problematiek en het onderscheid tussen bestuurlijke of strafrechtelijke sancties.

Ook willen wij een goede aanpak in een vroeg stadium van signalen van onveilige situaties in de buurt.

Daarbij willen wij toezien dat de samenwerking en communicatie zowel in de gemeente als in samenwerking met de regio optimaal blijft, zodat wij met elkaar de veiligheid kunnen waarborgen, dit zowel op het gebied van criminaliteit in de straat als bij lokale evenementen en drugscriminaliteit.

Onze partij wil toezien dat het gevoel van veiligheid in de gemeente vergroot wordt op zowel dorps als regionaal niveau, zodat de leefbaarheid en het geluksniveau toeneemt.


 

10)      De toegankelijkheid naar (lokaal) werk vergroten.

De Seniorenpartij Drechterland 

Vindt dat onze gemeente aantrekkelijk moet zijn en blijven voor jong en oud om te  wonen. De uitdaging die vele kleine dorpen kennen is dat er, naast de charme en rust, ook voldoende werkgelegenheid op acceptabele afstand wordt geboden. Toename van werk in de buurt zal voor vele mensen de regio aantrekkelijker maken en zal ook voor voldoende jongeren aanleiding zijn om in de regio te blijven.  In veel kleinere dorpen ziet men een patroon dat jongeren wegtrekken richting de Randstad, bijvoorbeeld voor een studie en sommigen blijven elders wonen o.a. door de werkgelegenheid.

Wij vinden het de uitdaging om onze regio voldoende ook aantrekkelijk te houden voor jongeren en jonge gezinnen om zich in de dorpen te blijven vestigen, hierbij is toegankelijkheid en werkgelegenheid een belangrijk onderdeel.

De optimalisering van het openbaar vervoer in onze gemeente is iets wat wij belangrijk vinden, voor een goede doorstroom en bereikbaarheid van en naar werk en/of school. 

Wij brengen graag in kaart hoe de huidige situatie verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door andere vervoersmogelijkheden  te onderzoeken en/of de optie van een sneltram op bepaalde locaties.

Wij kunnen uiteraard als gemeentepartij niet direct veel werkgelegenheid creëren, wat we wel kunnen met elkaar is het vestigingsbeleid erop afstemmen en ook lokale initiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid stimuleren en zo het ondernemerschap te bevorderen. 

Zo kunnen er initiatieven komen tot kleinschalige woonvormen, duurzame projecten, ideeën die bijvoorbeeld bijdragen aan recreatiebevordering, leefbaarheid en werkgelegenheid.

De reistijdreducering naar/voor werk vinden wij een belangrijk onderdeel zodat het voor mensen nog aantrekkelijker wordt hier te willen en blijven wonen.

11)      Ermee rekening houden dat digitaliseren niet voor iedereen een optie is.


De Seniorenpartij Drechterland

Is voorstander van efficiënte dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is. De laatste jaren is er veel ontwikkeling geweest rondom de digitale infrastructuur, voor veel (overheids)instellingen wordt er ook meer gebruikt gemaakt van aanvragen van diensten via het internet en dit zal komende jaren alleen maar toenemen.

In sommige gevallen kunnen mensen slechts online zaken regelen, als dit niet mogelijk is, loop je het risico dat mensen niet gebruik kunnen maken van diensten waar ze wel baat bij hebben.

Wij zien op veel gebieden de voordelen van de toename van digitalisering, maar een te snelle groei kan ook slordigheden met zich meebrengen zoals gegevens die onbeveiligd worden verzonden.

Daarbij is deze snelle ontwikkeling afgelopen jaren niet voor iedereen bij te houden, met name voor veel ouderen kan deze ontwikkeling onbetrouwbaar, ingewikkeld en/of tijdrovend zijn. Gelukkig zijn er lokaal vrijwilligers die mensen helpen bij het wegwijs maken in deze digitale omgeving en ondersteuning bieden in het zelfstandig vertrouwd raken met het internet. Niet ieder persoon heeft de wil/tijd en/of mogelijkheden deel te nemen aan deze vernieuwende manier van dienstverlening.

Onze partij is van mening dat de (gemeente)instellingen rekening moeten houden dat niet iedereen wil/kan meedraaien met de snelle digitale ontwikkelingen.

Naast het internet moeten er voldoende andere mogelijkheden blijven om te communiceren. Om zich ergens voor te kunnen aanmelden of om vragen te stellen  

Voor degenen die hulp willen bij deze ontwikkeling staan wij voor het faciliteren van ondersteuning met de computer en de bijbehorende zaken. Degenen die dit willen moeten op de hoogte zijn waar zij hiervoor terecht kunnen.

 

12)      Voldoende toegankelijkheid voor ondersteuning/hulp vanuit de WMO

De Seniorenpartij Drechterland

Vindt de uitvoering van de WMO-taken door de gemeente een onderdeel dat voldoende aandacht moet blijven krijgen. Juist nu de mensen langer thuis moeten blijven wonen en langer afhankelijk zijn van mantelzorgers en zelfredzaamheid zou de toegang tot ondersteuningsmiddelen laagdrempelig moeten zijn. Uitvoering van deze taken betreft zowel mensen die in kleine mate ondersteuning nodig hebben, maar ook in grote mate behoefte hebben aan veel hulp.

Bij zowel de lichtere ondersteuning als de grote hulpvragen moeten de opties serieus genomen worden en voldoende toegankelijk zijn. Mensen die hierop aangewezen zijn, ontvangen wat ons betreft laagdrempelig uitleg, ondersteuning en zo nodig voorzieningen.

In veel sectoren heeft men de laatste jaren te maken gekregen met een toename van administratieve lastendruk, zo komt dit ook voor bij overheidsinstellingen. Aanvragen voor soms kleine aanspraken kunnen voor mensen dan een stuk minder laagdrempelig worden door de vele formulieren of onvoldoende klantenondersteuning.

Wij vinden dat er voldoende budget moet zijn en blijven om mensen die ondersteuning nodig hebben laagdrempelig te kunnen voorzien van uitleg, mogelijkheden en hulp.

Het terugdringen of versimpelen van formulieren zal voor zowel de uitvoering als de aanvrager het proces toegankelijker en klantvriendelijker maken.


 

13)      Een groene, gezonde duurzame gemeente.

De Seniorenpartij Drechterland

Hecht veel waarde aan onze vele groene landerijen, mooie kusten, dijken en bijzondere natuur. Daarbij speelt ook dat in onze gemeente vele agrarische bedrijven actief zijn, wat zijn charmes en uitdagingen met zich meebrengt. Deze agrarische sector draagt bij aan het diverse landschap en is van groot belang voor de economie in de gemeente.
Voor de toekomst van onze gemeente en daarbuiten, alsmede voor de landerijen en de natuur is het van belang dat we voldoende op de hoogte blijven hoe er minder vervuiling plaatsvindt en wij goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het opwekken van duurzame energie.

Wij geven niet de voorkeur aan het plaatsen van landschapvervuilende en onvoldoende rendabel gebleken initiatieven zoals windmolens, toch zijn initiatieven zoals voor zonne-energie wel zaken die wij willen stimuleren.

De technologie rondom duurzaamheid is snel in ontwikkeling.

Wij willen naast het bevorderen van huidige initiatieven ook open staan voor nieuwe projecten en proactief informatie toereiken hoe zowel particuliere huishoudens als bedrijven (meer) energieneutraal kunnen worden.

Er moet voldoende ruimte zijn voor onze ondernemers in de agrarische sector om zich te kunnen ontwikkelen zonder dat dit andere belangen in de weg staat.

Ook geven wij graag ondersteuning en ruimte aan agrarische bedrijven die bewust op een ecologische, duurzame manier werkzaam willen zijn.

De gemeente moet zijn waardevolle landschap en diversiteit kunnen behouden en zich klaarmaken voor de toekomst. Hierbij zullen initiatieven ten behoeve van de duurzaamheid gestimuleerd worden en zullen wij nieuwe inzichten monitoren, beoordelen en indien nodig verspreiden.


 Het SPD team - raadsleden, bestuur, fractievertegenwoordigers en medewerkers (vanaf augustus 2017)

 SPD Team

 Van links naar rechts staand – van links naar rechts zittend

1.                     Herman Olthuis

2.                     Ruud Jonker

3.                     Ronald ten Bookum

4.                     Peter Waterman

5.                     Maartje Tros- van Diepen

6.                     Harm Schraa

7.                     Marcel ten have

8.                     Dicky Pellegrom (niet op foto)

9.                     Shania ten Bookum (niet op foto)