Maart 2021


Wij hebben deze maand schriftelijke vragen gesteld rondom de uitzending van Zembla en de financiële ouderenmishandeling. Zie: schriftelijke vragen.

Wij hebben tijdens het vragenkwartiertje veel aandacht gevraagd rondom de zorgelijke berichten rondom de datacenters en ons drinkwater. In de media werd duidelijk dat datacenters én veel drinkwater gebruiken voor koeling én dit verontreinigd terug zou komen in het milieu. De wethouder gaf in de beantwoording aan dat de gemeente geen bevoegd gezag hierin is. Overige gemeenten om ons heen pakken de signalen gelukkig ook op, we zullen hun beantwoording volgen.

Op de agenda stond de uitgave gepland voor het Raadhuisplein te Hoogkarspel. Als SPD vonden wij, met andere partijen, dat de aanvankelijke kosten toch wel buitensporig hoog waren. Wij hebben daarom meegestemd, mits er wel bespaard werd op zaken die niet perse nodig waren.

Het overhevelingsbesluit is normaal geen onderwerp waar veel tijd aan wordt besteed in de raad. Echter stonden er onduidelijkheden en onjuistheden in dit besluit. Wij zijn er helemaal ingedoken en kwamen tot de conclusie dat wij het niet zouden kunnen goedkeuren, aangezien er dus in de tekst onjuistheden staan. Helaas bleven de antwoorden op onze -lang van tevoren-  gestelde vragen wederom uit, wij hebben er niet mee ingestemd en hebben later schriftelijk om verheldering van de onjuistheden gevraagd.

Verder was de woningbouw aan de Marktweg helaas door de meerderheid van de partijen als 'hamerstuk' benoemd, wij hadden graag hierover nog een gesprek/debat gevoerd. 

Februari 2021

Wij hebben deze maand schriftelijke vragen gesteld over twee onderwerpen. De eerste is de aanhoudende zorg rondom de misstanden in de particuliere verhuur in onze regio. Er zijn veel signalen dat huizen verhuurd worden als 'kamerverhuur' waarin dus 3,4 of 5 individuen in een eensgezinswoning wonen. Op deze manier verhuren is winstgevend voor verhuurders, maar dit mag niet. Huizen worden - omdat er geen handhaving plaatsvindt- hierom opgekocht voor de verhuur, terwijl dit juist ook woningen zijn die voor starters interessant zijn. Starters én middenhuurders grijpen hierdoor mis.

Tweede set vragen die wij hebben gesteld gaan over het gebrek aan concrete aanpak voor eenzaamheid en psychische problemen in deze gemeente. Een schrijnende toename, sinds alle corona-maatregelen. De gemeente had een plan toegezegd hiervoor in 2020, maar dit blijft uit.

Op de raadsagenda van februari stonden de regionale strategie klimaatadaptatie én een negental kadernota's van gemeenschappelijke regelingen. De motie van het PDL is unaniem aangenomen, VVD diende een motie in rondom 'tegenprestatie' voor bijstandsgerechtigden. Bij verdere navraag en overleg hebben we hier niet mee ingestemd.

Tijdens het vragenkwartiertje hebben we gevraagd naar de status van ontwikkeling van de woningen aan de Buurt, iets wat we via de krant hebben moeten vernemen. Het antwoord van de wethouder leidde tot vele discussies gaandeweg de maanden. De suggestie dat de wethouder niet op de hoogte was van alle ontwikkelingen, wordt ten zeerste betwijfeld door de initiatiefnemers.
Januari 2021

Het was zomaar een politiek erg rustige maand. Het digitale vergaderen vlotte nog niet erg, we moeten er allemaal aan wennen. We merken dat een fysieke vergadering toch veel meer voordelen heeft en dat hierin betere gesprekken mogelijk zijn, het is niet anders.

Deze maand stond het 'woonakkoord Westfriesland' op de agenda. Veel algemene zaken waar je niet tegen kunt zijn met lokale ambities. Uiteraard hebben wij ons deze maand hard gemaakt voor onze visie hierover. Wij pleiten voor meer seniorenwoningen zodat er meer doorstroom kan plaatsvinden voor jongeren, senioren wonen vaak - tegen hun zin in-  in té grote woningen. Er zijn helaas te weinig geschikte woningen voor hen beschikbaar. Onze specifieke vragen voor Drechterland mbt 'onjuiste verhuur' hebben wij in februari onder de aandacht gebracht.