Vlak voor het zomerreces moest onze partij nog een aantal belangrijke stukken in stemming brengen. Zo lazen wij het maatschappelijk akkoord, dienden wij nog een motie in en kwam de eventuele ontwikkeling van een hotel met energystation in Venhuizen ter sprake.

Over het maatschappelijk akkoord waren wij teleurgesteld. Gepresenteerd werd alsof de mening van alle partijen en inwoners meegenomen zou worden, dit maakt het verschil met een 'gewoon' coalitie-akkoord. Echter konden wij helaas de mening van de inwoners niet of nauwelijks terugvinden. Hieronder onze lange beschouwing waarin wij onze teleurstelling uiten op zowel de inhoud als het proces. Wij hebben, samen met Gemeentebelangen Drechterland dan ook niet mee gestemd met het voorstel. Hiertoe hebben we gekozen omdat het stuk er optimistisch uitziet, het echter incompleet en niet volgens de afspraken is naar onze mening.
Wij hebben ook een motie ingebracht die een aanpak zou moeten bieden tegen nieuwe trends als medicijn- en gameverslaving. Het huidige beleid is er vooral/alleen maar op gericht alcohol- en drugsmisbruik tegen te gaan. Medicijnverslaving is een stille en groeiende epidemie die wij in de aanpak graag meegenomen zien worden. Onze motie kon helaas op onvoldoende steun rekenen van andere partijen, wij hebben deze daarom ingetrokken. Wij zullen de motie op een ander moment, waarschijnlijk los van de 'gameverslaving' indienen.

Ook was in juli een bijeenkomst over de eventuele plannen voor een energystation met hotel bij Venhuizen. Als partij staan we altijd open voor ideeën van ondernemers, zeker als het de recreatie in de regio ten goede komt. Het plan was echter, naar onze mening, niet passend bij ons landschap met o.a. een zeer hoog hotel. De 'truckersplaats' zou haaks staan -vinden wij- op het toerisme. Daarbij begrepen wij dat direct omwonenden dit plan uit de krant hebben moeten vernemen, dat stemde ons ook niet gerust.

We hebben een gezellige barbecue gehad met de partij vlak voor de zomer. Even over andere dingen kletsen.

In september pakken we weer verder op, eerst even zomerreces!

Onze partij heeft kennis genomen van het Maatschappelijk akkoord. Wij hadden heel hoge verwachtingen. Laat voorop staan dat ik oprecht had gehoopt dat we nu niet veel hadden hoeven zeggen en hadden moeten erkennen dat we vorige keer onterecht cynisch waren, maar helaas.
Zoals u bekend is waren wij teleurgesteld in het bestuursakkoord; zowel over de inhoud als over het proces. Wat betreft de inhoud vonden wij het o.a. erg algemeen en weinig ambitieus. Hierop hebben wij toen gehoord dat ‘als je het nu al dichttimmert, er weinig ruimte is voor de inwoners’.
‘’ Met nadruk op hoofdlijnen, omdat wij daarmee voldoende ruimte open willen laten om te kunnen komen tot een zogenaamd maatschappelijk akkoord.”
De verwachtingen waren hooggespannen.

En precies dit tweede, het proces, was ons andere punt van ongerustheid. Want wie geeft op welke manier input? Hoe wordt dit verwerkt. Qua antwoorden vorige keer en het uitdragen van het breedgedragen maatschappelijk akkoord verwacht je dat het kale geheel van vorige keer compleet ingevuld en aangevuld is met alle ‘inspirerende’ zaken vanuit de partners en inwoners. En ook van de oppositie. In het stuk staat beschreven dat de gemeenteraad het bestuursakkoord heeft goedgekeurd, je doet er meer recht aan om te zeggen dat de coalitie-partijen het hebben goedgekeurd, want wij zijn gedurende het proces niet betrokken geraakt. De toegezegde ‘ raadsbreed gedragen’ klinkt mooi, wij hebben er helaas niets van gemerkt.

Verwachtingsmanagement, dat vonden wij heel belangrijk. Want als je expliciet uitdraagt dat je mening van de inwoners meeneemt, moet je dat ook echt doen. En uitkijken dat men niet teleurgesteld raakt.
En wat lazen wij in de inleiding van het maatschappelijk akkoord: ‘gekeken is op welke manier input verwerkt kon worden’. ‘Hierbij is vooral gekeken wat aanvullend of verdiepend is’. Dat is toch echt een heel andere uitleg van het maatschappelijk akkoord dan wij aanvankelijk kregen. Eerst was het dé bedoeling om het geheel in te vullen door inwoners. Nu lezen wij dat vooral gekeken is wat aanvullend of verdiepend is, de wensen van de inwoners zijn dus niet leidend geweest zoals vantevoren expliciet geprofileerd. Een heel groot gedeelte van de input van mensen is blijkbaar als niet ‘verdiepend of aanvullend genoeg’ beschouwd. Wat wij zeker betreuren, want dit is niet wat er uitgedragen is.

Om een goede vergelijking te maken hebben wij beide stukken naast elkaar gelegd, gearceerd wat er veranderd is. Vanuit de gestelde verwachtingen vooraf hadden wij gehoopt veel te moeten arceren, en dat wat te arceren viel zouden wij terug moeten kunnen koppelen vanuit de input van inwoners en partners. Met dus de verwachting dat er veel overlap zou zijn tussen de input ansich en de gearceerde stukken.

In de inleiding staat ‘in dit akkoord is de input verwerkt op het niveau van de bestaande ambities’. Helaas klopt dit. Het niveau was heel algemeen, algemeenheden zijn alleen maar aangevuld. Met helaas nauwelijks concrete zaken door inwoners. Naast een ander plaatje per opgave is er een heuse alinea toegevoegd per opgave vanuit het college met ‘wat vinden wij belangrijk’. Dit is dus een toevoeging van het college per opgave, niet van de inwoners.
Helaas is het aantal gearceerde zinnen met extra input vanuit het college veel hoger dan input vanuit de inwoners. Ook dit was toch echt niet de insteek menen wij.

Opgave 1. Wij lezen als nieuwe zin dat de bestaande woningvoorraad moet worden aanpast. Dit lijkt ons van belang omdat vele senioren langer thuis moeten blijven wonen en er voorlopig nog niet voldoende seniorenwoningen zijn. Voor de doorstroom vinden wij het heel belangrijk dat de realisatie van voldoende seniorenwoningen prioriteit nummer 1 heeft. Als senioren makkelijker doorstromen, komen er meer woningen vrij voor ook die jongeren, grotere huizen kunnen wat ons insziens dan gesplitst worden. Iets wat bij meerdere vitale dorpen voorkwam qua wens, maar hier niet in, dus even een aanvulling.
Vraag 1. Hoewel woningontwikkeling een prioriteit schijnt te zijn, hebben wij vanuit Venhuizen begrepen dat er al 16 maanden en vier wethouders lang geprobeerd wordt appartementen aan de Heijmansstraat te realiseren, evenals dat men sinds mei antwoorden verwacht over het centrumplan. Waarom duurt dit zo lang? Wanneer krijgen deze betrokkenen duidelijkheid?
Vraag 2. Los is toegevoegd ‘wel zijn er relatief veel ZZP’ers’, wat is de relevantie hiervan in dit plan?
Vraag 3. Wij lezen dat de specifieke wensen en behoeften van inwoners moeten worden onderzocht en dat u het belangrijk vindt om een betere verbinding te leggen met de ‘beleving’ van inwoners op het gebied van woningbouw. Redelijk abstract, wat bedoelt u hiermee? Is niet al lang duidelijk waar er behoefte aan is? Zoals beschreven in alle verkiezingsprogramma’s?
Vraag 4. Klopt het dat we voor concrete antwoorden op wat u bedoelt met goede infrastructuur, beschikbaarheid openbaar vervoer etc. , inrichting van wegen, toezicht op verkeersveiligheid moeten wachten op het uitvoeringsprogramma?

Vraag 5. Wij zagen dat ambitie 2 is aangevuld met ‘in de komende periode geven we hier, in het verlengde van Vitale dorpen, samen met onze inwoners, verder vorm aan’. Deze aanvulling komt niet uit de input van inwoners, zoals de bedoeling zou zijn! Maar het college wil dus actief verder met Vitale Dorpen; op welke manier kunt u ervoor zorgen dat Vitale dorpen actief en gemotiveerd blijven, voldoende nieuwe inwoners aantrekt en hoe voorkomt u dat Vitale Dorpen toch het onbedoelde politieke tintje krijgt? Nu en in de toekomst?

Bij ambitie vier is wat aangevuld, m.b.t. het heel belangrijke onderwerp verkeersveiligheid. Helaas niet concreet maar we zullen denk ik weer moeten wachten. Wel een nieuwe vraag:

Vraag 6: de zin ‘in ieder geval wordt na ingebruikbame van de N307 gekeken hoe het vrachtverkeer in de kernen kan worden teruggedrongen’, ‘in ieder geval’.. duidt er vaak op dat het voorgaande niet zeker is. De zin hiervoor is dat er na openen van de n307 een onderzoek moet komen voor de Noord-Zuid problematiek. Komt dit onderzoek er sowieso? Ondanks de kosten wat sommige partijen weerhield niet te lang terug? En hoe ‘kijkt’ u dan in ieder geval naar het vrachtverkeer? Betekent dat, dat u tot die tijd niets gaat doen?

Vraag 7. M.b.t . ambitie zes ,toegevoegd is ‘vraaggestuurd ontwikkelen’, hoe voorkomt u dat bij de dezelfde vraag in verschillende prijsklassen, de juist kwetsbare groep het onderspit delft?

Positief aan deze opgave is dat er in ieder geval 7 ambities zijn beschreven.

Maatschappelijke opgave 2.
Wij hebben vorige keer aangegeven teleurgesteld te zijn in de inhoud van deze opgave van zo’n belangrijk onderwerp die ons aan het hart gaat. Waar zijn alle ambities toegespitst op de senioren, jongeren, kwetsbaren?
Ik had graag gezien dat deze opgave gevuld was met concrete strijdbare ambities, zoals blijkbaar wel mogelijk was voor de verkiezingen zoals in het CDA jongeren- en seniorenmanifest.
Er is vergeleken met het bestuursakkoord meer toegevoegd door het college dan door de input van de inwoners zelf. Mogelijk dat dit start met de bijlage van de input, want de samenvatting van opgave 2 op pagina 4 en 5 komt op geen een manier overeen met wat inwoners deze avond hebben gedeeld.
Er zijn heel veel concrete zaken benoemd door inwoners, dit is niet in de samenvatting meegenomen, ook niet in het maatschappelijk akkoord.
Als ik kijk naar de eerste aanpassing, is genoemd ‘in algemene zin kan woorden gesteld dat, in vergelijking met andere Westfriese gemeenten, de sociale problematiek beperkt is’. Komt dit vanuit de inwoners? Nee, die hebben zorgen over bijvoorbeeld eenzaamheid. Dit stuk dient niet als verdediging te worden gebruikt dat het allemaal wel op rolletjes loopt, en dat we ons geen zorgen hoeven maken.
Er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken en wij hadden dat hier graag terug willen lezen in de vorm van ambities.
Het enige wat toegevoegd is wat te herleiden is uit inwoners is over vindbare zorg. En hier gaat vraag 8 over:
Met ‘een actuele en digitale zorgkaart’, bedoelt u dat deze dus digitaal is? Komt er ook juist – waar mensen op die avond naar vroegen- een papieren zorgkaart? Ambitie 10 is zo algemeen dat ik er verder geen vraag over kan bedenken.

Ik noem maar liever zaken op die wij missen: ik zie nergens jeugd of jongeren. Dit terwijl dit een van de eerst uitgewerkte punten was in het verkiezingsprogramma: komt er jeugdhulp tot 23 jaar? Wordt team Inzet verbreed en versterkt? Wordt de hulpverlening vroeg en toegankelijk geboden? En het duidelijke aanspreekpunt voor jongeren en ouders? Het lijkt wel alsof men voor de verkiezingen goed wist waar inwoners zorgen om hebben, of moet ik zeggen ‘wat ze willen horen’, maar na de verkiezingen gaat het blijkbaar prima en lijkt de ambitie een stuk minder.
Ik was bij de bijeenkomst van de inwoners aanwezig op 6 juni, in plaats van subsidie, WMO etc. wilde men het eerst en meest over jeugd praten! En dan komt dat niet eens terug. Men had zorgen over eenzaamheid, zichtbaarheid team inzet, wilden contactpersonen, contact met jeugd, meer voorzieningen, inspelen wat ze willen. En vergeet niet de zorg om de geestelijke gezondheid.
Want het woord ‘Vitaal’ komen we veel tegen, graag hadden we ook de koppeling gezien met een ‘vitale’jeugd, mentale en lichamelijke gezondheid. En dus ook de uit te spreken ambitie om drank, drugs en medicijnengebruik tegen te gaan, zoals wel in verkiezingsprogramma’s stond en nu blijkbaar geen ambitie meer is. Terwijl dat wél is waar mensen zich zorgen over maken, en terecht.
Vitaliteit rondom senioren was ook een onderwerp waarover men ideeën en zorgen had. Aanpak van eenzaamheid leek tijdens verkiezingstijd concrete vormen aan te nemen, hier niet. Een groep inwoners die altijd zo hard gewerkt heeft en hart heeft voor de gemeente verdient meer aandacht. Zoals u tijdens het vrouwendebat heeft vernomen horen wij helaas nog steeds verhalen van seniorenclubs die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden doordat zij te kort subsidie krijgen of niet weten waar ze zijn moeten. Juist hen bieden van ze nodig hebben, zowel praktisch, emotioneel, medisch als technisch, om hen zo lang mogelijk ‘vitaal’ te hebben hadden wij hier graag gezien. Preventie is niet het toverwoord, aanpak en ambitie willen wij zien. Wij hebben verder geen vragen, het is voor ons al een groot vraagstuk waar alle ambities gebleven zijn.

Maatschappelijke opgave 3:
Bij deze opgave is er wel meer dan bij de vorige ambities concreter uitgewerkt aan de hand van de bijeenkomst. Echter willen we er op wijzen dat op deze pagina al 21 keer het woord duurzaam voorkomt. Wij snappen dat het belangrijk is, maar we willen er graag op wijzen dat duurzaamheid het doel moet zijn. Op deze manier lijkt het woord meer een duurzaam middel om het geheel te verduurzamen zonder dat wij op een duurzame manier kennis nemen wat is verduurzaamt.
Graag zouden we ook meegeven dat wij graag zien dat in deze tijd van energie-transitie, er wat ons betreft ook actief ingespeeld wordt op het verminderen ván gebruik van energie, in plaats van te kiezen voor een ‘andere’ vorm van energie.

Daarbij willen we ook nog aangeven de ambitie om gasloos te gaan bouwen te begrijpen, echter heeft dat in dit stadium ook veel extra kosten voor de inwoners omdat de techniek er niet klaar voor is. Voorzichtig met de techniek meebewegen is ons advies.
Daarbij hebben we hier vraag 9: U spreekt van een wens van het vergroten van biodiversiteit, kunt u uitleggen op welke manier dit volgens u samen kan gaan met de sterk agrarische cultuur met bijvoorbeeld ook insectenbestrijding in onze gemeente?


Maatschappelijke opgave 4:
Rondom nieuwe ambitie 15 hebben wij een vraag 10: ‘Om toegankelijkheid van de gemeente te vergroten wordt onderzocht of er op een aantal beleidsterreinen gewerkt kan gaan worden met gemeentelijke dorpscontactpersonen?’, bedoelt u hiermee Vitale Dorpen, of is dit juist naast Vitale dorpen. En hoe voorkomt u dat deze contactpersonen een politiek tintje hebben? Dat kunnen we blijkbaar niet duidelijk genoeg afspreken.

Vraag 11: kunt u uitleggen hoe een modern en eigentijds bestuur eruit ziet zoals beschreven in 16?

Maatschappelijke opgave 5 is nauwelijks veranderd, al hebben we hier wel wat begrip voor in dit proces.
Samenvattend: Wij zijn teleurgesteld. Het stuk wat ambitie en maatschappelijke input zou moeten uitademen is ons inziens slechts een college-akkoord op hoofdlijnen met wat zinnen er bijgeplakt die ‘verdiepend’ zijn. Dit terwijl de inwoners zo- veel ambities en concrete zaken hebben aangegeven! En naar buiten toe zal dit uitgedragen worden als maatschappelijk en breedgedragen. Financieel weten we niet welke kant dit op gaat, want het enige waar wij ietwat een prijskaartje aan bungelt is het onderzoek voor de Noord-Zuid. Dit terwijl inwoners ook ontmoetingsplaatsen willen, onderhoud, veilige wegen etc.
Ik kan namens onze partij aangeven dat we de verkiezingstijd missen, toen toonde men heel veel ambitie.