De maand november was een drukke maand, er waren twee raadsvergaderingen waaronder ook een over het heel belangrijke onderwerp rondom het Maatschappelijk akkoord en de programmabegroting.
We hebben totaal zelf vier moties ingediend in november waarvan er een is behaald.

Helaas hebben onze moties het niet gehaald /niet voldoende steun gekregen die:
- meer aandacht en ondersteuning bepleit voor mantelzorgers.
- meer ondersteuning en uitbreiding bepleit voor de dementievriendelijke gemeente.
We hadden gehoopt gezien het sociale karakter van het maatschappelijk akkoord dat deze moties het gehaald zouden hebben, wij hebben ons best gedaan.

Onze motie rondom het AED-netwerk is niet aangenomen, toch is er eindelijk in november na vele vragen van ons  -gedurende langere periode- duidelijkheid gekomen vanuit de wethouder wat de stand van zaken is rondom deze veiligheid in onze gemeente en wat er aan gaat gebeuren. We kregen gelukkig bijval vanuit andere partijen dat dit onderwerp inderdaad te lang onbeantwoord is gebleven.

 

De motie die het wel gehaald heeft, waar wij erg trots en tevreden over zijn, is de aanpak rondom medicijngebruik en –verslaving. Samengevat pleiten wij al langere periode dat er naast aandacht voor alcohol- en drugsproblematiek ook aandacht moet zijn voor een stille groeiende epidemie: medicijnmisbruik en –verslaving. Wij zijn erg blij dat de gemeenteraad met ons van mening is dat deze zorgelijke trend inderdaad aandacht moet verdienen, het zal komend jaar dan ook meegenomen worden in het Uitvoeringsprogramma Alcohol en drugs. We blijven dit goed in de gaten houden en zijn blij dat onze gemeente dit nu (als trendsetter) op gaat pakken.


--
Zoals eerder hebben wij ons vaak kritisch uitgelaten over het Maatschappelijk akkoord: het lijkt alsof alles en iedereen erbij betrokken is maar in de werkelijkheid is dat helaas niet het geval. Daarbij vinden wij het maatschappelijk akkoord, in tegenstelling tot alle verkiezingsbeloftes, weinig amibiteus. Zeker op het gebied van het sociaal domein, waar zoveel uitdagingen liggen.


 Hieronder de uiteenzetting van onze visie op het maatschappelijk akkoord, welke wij ook hebben voorgedragen.“Namens onze fractie wil ik graag onze visie delen over het ambitiedocument.
Zoals u weet hebben wij zowel in april als in juli onze zorgen ge-uit hoe dit zogenaamde ‘maatschappelijk akkoord’  tot stand zou komen. Als je uitdraagt dat het raadsbreed en maatschappelijk breed gedragen is, moet je ook zorgen dat dat zo is, en dat is het helaas niet.
In april hoorden we dat we tot juli moesten wachten want dan zou de mening van de inwoners zijn meegenomen. In juli heb ik met een stift de verschillen gezocht tussen de verschillende documenten : een summier gedeelte van de visie van de inwoners is meegenomen.
Ik ga niet precies herhalen wat ik toen heb gezegd, wij hebben toen duidelijk aangegeven dat wij onszelf en de visie van de inwoners er niet in konden vinden. En met name bij het sociaal domein.

‘Wij missen de verkiezingen!’ heb ik toen gezegd. Want wat konden wij allen toch duidelijk uitdragen wat wij allemaal wilden aanpakken met elkaar. Al lag hier het verkiezingsprogramma van het CDA en met name het senioren- en jongerenmanifest had ik volmondig ja gezegd.

Want bij de bijeenkomst waarin de inwoners hun mening konden vertellen in juni, was ik bij de groep ‘ sociaal domein’ . er werden 14 onderwerpen opgenoemd, de meeste stemmen gingen over het onderwerp Jeugd. Zo veel mensen wilden dat jeugd erin verwerkt werd : ontmoetingsplekken, contactpersonen, bereikbaarheid, alcohol drugs, jongeren betrekken, preventie depressies… etc.
In de ambities staat maar 1 keer het woord jeugd.. en niet eens bij sociaal domein maar bij veiligheid. 3 ambities maar onder het sociaal domein.
In het ambitiedocument staat jeugd slechts een paar keer, bij cultuur, woningbouw, herbestemmen hemschool. Onze jeugd en jongeren en inwoners verdienen veel meer. Net als onze ouderen. Wij wensen vooral veel gelukkige en gezonde inwoners van Drechterland, met de ondersteuning, beleid en informatie die daarbij past

Het uitgewerkte document is wat ons betreft dan ook onvolledig en toont te weinig ambitie. Nou hebben wij ervoor gekozen toch niet nu onze moties en amendementen hier in te dienen, maar dit bij het volgende agenda-punt te doen omdat we daar naar onze beleving meer concreet kunnen ankeren en dit meer symbolisch is. Anders moeten we drie keer een motie indienen over een onderwerp, daar maken we onszelf denk ik niet populair mee.

Onze vragen:
ambitie 1: Veiligheid : er staat beschreven dat een genoemde zorg die is van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Om daarop in te spelen zetten wij deze periode ‘ bijvoorbeeld’  verder in op het project In control of alcohol & Drugs.
> 1. Bijvoorbeeld duidt dat er meerdere zaken zijn die gebeuren, wat gebeurt er nog meer naast dit traject?
> 2. Is er met betrekking tot deze ambitie ook samenwerking met de zorg/ambitie vanuit het sociaal domein ipv veiligheid?
Wij hebben verder ideeen hoe dit concreter en vollediger aan te pakken, maar dat komt bij het volgende programmapunt anders herhaal ik zo.

2.1 Een strategische visie op de kernen. Begrijp ik goed dat dit Vitale Dorpen is? Hoe waarborgt u het enthousiasme en zorgt u ervoor dat er nieuwe aanwas blijft en dat het non-politieke karakter behouden blijft?

2.4 Vitaliteit Venhuizen: wij zijn nog in afwachting van onze vragen over o.a. het Centrumplan. Wanneer kan dit plaatsvinden?

2.5 Hemschool, we lazen laatst dat de aanbesteding was mislukt. En nu?

2.7 meer mensen laten sporten, dit moet in 2020 en verder gereed zijn?

2.8 Hoe wordt die visie rondom oa leefbaarheid opgesteld? Met wie? En waarom pas in 2020?

ambitie 4 infrastructuur: wij sluiten ons aan bij de vandaag ingediende schriftelijke vragen door het VVD die wij sterk vonden.

ambitie 8 sociaal domein:
 Waarom worden 4 belangrijke aanpakken en visies gepland af te hebben in 2020, niet erg ambitieus wat ons betreft. Een plan van aanpak voor eenzaamheid voor 2020? En dat terwijl de problematiek zo urgent is en al zo lang bekend. Wij zien dit heel graag naar beneden geschroeft.

Dementievriendelijke gemeente, zoals wij in het volgende agendapunt zullen uitleggen missen wij hierin de belangrijke rol van de mantelzorgers.

Sociaal domein verder: een zorgkaart af hebben in 2020? Waarom zo laat? En ik lees niet of dit op papier of digitaal is. Wij zien dit graag toegankelijk ook voor de oudere doelgroep en mantelzorgers op papier.

Ambitie 10: over wat voor experimenten heeft u het?

Ambitie duurzaamheid, grote complimenten en concreet uitgewerkt. Kanttekening vanuit ons, graag stap voor stap met de gastransitie, de wetenschap is nog niet zover als wij en we willen mensen en het mileu niet onnodig opzadelen met onnodig hoge elektriciteits kosten

13 Vitale dorpen: de vraag als al eerder gesteld hierover.

En de vraag: hoe gaat u jongeren meer bij de politiek betrekken? Zij waren ook niet in beeld bij vitale dorpen.

Ook hebben veel inwoners hun wens geuit over een beter bereikbare gemeente qua openbaar vervoer, ik kan dan nergens teruglezen, graag hoor ik daar nog wat over

Vorige keren hebben wij niet meegedaan aan de stemming, omdat wij in afwachting waren van de uitwerking en het niet voldoende bleek. Wij zullen ermee instemmen, zei het met de kanttekening dat wij dit niet ervaren als het ambitiedocument voortvloeiend uit een breed maatschappelijk akkoord. Het is een voldoende, net aan. 6.2 “

 

Ook werd er begin november in de Raadsvergadering opnieuw gestemd voor ‘het reiger en paard’, wat de vorige raadsvergadering niet besloten kon worden aangezien de stemmen gelijk waren. De VVD had een kostenbesparende motie, dat wél ‘het paard’ teruggeplaatst zou worden, maar de Reiger niet. Wij waren hier voorstander van omdat dan tóch een van de kunstwerken behouden blijft en tegelijkertijd €24.400,- bespaard wordt. De motie van het CDA, konden wij niet steunen omdat deze o.a. bepleit dat nogmaals (wat al veel gedaan is) onderzocht moet worden naar een buitenlocatie voor het paard en nieuwe locaties voor de reiger: dit lijkt ons het omgekeerde van kostenbesparing en dubbel werk. Door een nipte meerderheid is deze motie van het CDA aangenomen.

-------------

In de tweede raadsvergadering, eind november, kwamen heel andere onderwerpen aan de orde. De vaststelling van de najaarsnota, een raadsbrede ingediende motie over de verkeersproblematiek op de Zuiderdracht te Oosterblokker en op ons verzoek kwam toch het Plan van Aanpak over de dementievriendelijke gemeente op de agenda.

Over de najaarsnota is veel gesproken in de maand november. Tijdens de raadsvergadering hebben wij hier nog wel vragen over gesteld, o.a. de kosten voor de SED en daarbij de schuld- en armoede impuls. De najaarsnota is unaniem aangenomen door de raad.
De motie rondom de verkeersproblematiek op de Zuiderdracht te Oosterblokker, op eerder initiatief van GBD, is ook door de hele raad ingediend en aangenomen. Ons raadslid Maartje Tros heeft zich bewust onthouden van stemming en debat, omdat zij mogelijk op deze straat gaat wonen en niet de indruk zou willen wekken dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.
Het onderwerp Dementievriendelijke gemeente kwam op ons verzoek toch op de agenda omdat we vonden dat dit Plan van Aanpak –voor dit heel belangrijke onderwerp- helaas onvolledig is en verbeterd kan worden. Wij zijn van mening dat je dit zeer zorgvuldig moet aanpakken en dat de ambitie ervan af mag spatten.
Zo wilde wij de aanvulling dat:
- er ook bewustwording is voor dementie onder niet-senioren (alles is nu geschreven over senioren);
- de ambitie hoe de gemeente via zowel social media als krantjes inwoners hierbij gaat betrekken;
- meer aandacht en uitwerking voor ‘preventie’ en preventieve maatregelen m.b.t. dementie: zoals muziek, bewegen, dagopvang en leefstijl.

Helaas heeft onze motie niet de meerderheid gehaald, alleen GBD stemde mee. Wij zullen actief in de gaten houden of deze uitvoering van Dementievriendelijke gemeente  voldoende aandacht krijgt in 2019, daar kunt u op rekenen.